A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
  1. aki a temetést szerződésben vállalta
  2. akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
  3. végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozás előtt vele együtt élő házastárs
  4. az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pontja) a törvényes öröklés rendje szerint
Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik.
 
 
A temetés megrendelése
 
Az 1999. évi XLIII. Tv. a temetőkről és temetkezésről szóló törvény 1. § (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.
Az elmetemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettetőre aránytalanul nagy terhet.
Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne.
Ha a temetésről több személy is gondoskodik és közöttük a temetés módja vitatott (hamvaszás vagy koporsós) a temetést csak koporsósan végezhető el.
 
Sírhely feletti rendelkező:
 
Amennyiben meglévő sírba, vagy fülkébe temetünk, minden esetben csak a sírhely feletti rendelkező engedélyével lehet.
 

A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, vagy újraváltotta. Kizárólag a rendelkező írásos, két tanú aláírásával ellátott jóváhagyásával lehet meglévő temetkezési helyre temetni.

 

Amennyiben a rendelkező elhunyt,úgy azt halotti anyakönyvi kivonatával lehet igazolni, illetve hagyatéki végzéssel, hogy ki örökölte a rendelkezési jogot.